3. 3. 2015

Do hledání nejlepší varianty rozvoje města při zachování nádraží v centru zapojí Brno týmy špičkových urbanistů a architektů. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna na návrh náměstka primátora za Stranu zelených Martina Andera. Přijala totiž usnesení o vypsání veřejné urbanisticko-dopravní soutěže na podobu nové čtvrti v tzv. „Jižním centru“ ve variantě s nádražím pod Petrovem.

Jediná dosud existující studie rozvoje Jižního centra totiž počítá s odsunem brněnského nádraží mimo střed města.

Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Martina Andera (SZ) je nezbytné veřejnosti představit i urbanistické pojetí Jižního centra pro variantu modernizace železnice s nádražím v centru (varianta „pod Petrovem“).

„Tento a příští rok bude státní investor (SŽDC) porovnávat obě varianty umístění nádraží. Bude zároveň zkoumat jejich návaznost na rozvoj města. Pokud nám na stole leží jen jedna varianta, investor nebude mít kompletní podklady,“ komentoval důvody rozhodnutí Rady Ander.

Na příští rok je navíc vyhlášeno místní referendum, kde má veřejnost právě o poloze nádraží rozhodovat.

„Je nezbytné dát lidem možnost rozhodovat o tak zásadní věci na základě kompletních podkladů, kdy bude možné snadno srovnat plány na rozvoj Brna v jednotlivých variantách polohy nádraží. Vyhlášením otevřené urbanistické soutěže plníme slib, že do plánování rozvoje města zapojíme špičkové urbanisty a architekty,“ dodává Ander.

Na vypracování základního konceptu soutěže se podíleli zástupci České komory architektů, podle jejichž ustálených pravidel soutěž proběhne. Rada dnes vzala na vědomí návrh časového harmonogramu a finanční náročnost urbanisticko-dopravní soutěže (1).

 

Kontakt: Magda Koutská, asistentka náměstka primátora Martina Andera, PR a média Email: koutska.magdalena@brno.cz, tel: 775 193 937

 

Poznámky:

(1): Parametry veřejné dopravně-urbanistické soutěže:

Typ soutěže: Veřejná otevřená anonymní dvoukolová urbanisticko-dopravní projektová soutěž dle ČKA (ve spolupráci s ČKAIT).

Okruh účastníků: ČR, EHP (dle Zákona o zadávání veřejných zakázek).

Vyhlašovatel: Město Brno (v úzké součinnosti se SŽDC).

Předmět soutěže: Urbanistický návrh jižní části rozšířeného centra města Brna s umístěním nové železniční stanice „Pod Petrovem“ (bude specifikováno podklady SŽDC a MMB), včetně řešení dopravních liniových staveb a struktury veřejných prostor.

Navazující veřejná zakázka: Územní studie, jako podklad pro změnu Územního plánu města Brna.

Navrhovaná výše rozpočtu soutěže 8.800 tis. Kč je vztahována jak k budoucí zakázce (územní studie), tak především k atraktivitě soutěže v mezinárodním kontextu. Pro srovnání lze uvést, že celkové náklady soutěže a následné změny ÚPmB v souvislosti s variantou odsunu nádraží byly v roce 2004 schváleny tehdejším vedením města ve výši 22.000 tis. Kč, z toho odměny oceněným týmům v urbanisticko-architektonické soutěži na řešení komplexu nového osobního nádraží a jeho okolí v Brně, kterou v roce 2004 organizovalo město Brno, byly ve výši 4.000 tis. Kč.

Navržená veřejné dopravně-urbanistická soutěž je cestou jak získat odborně kvalitní, oponovaný a s veřejností projednaný návrh rozvoje tohoto území v uvedené variantě přestavby ŽUB.

Rámcový časový harmonogram:
Příprava zadání soutěže a sumarizace (doplnění) podkladů: III.-IV.2015
Vyhlášení soutěže: V.2015
Soutěžní lhůta 1. kolo: V.-IX.2015
Porota, hodnocení 1. kolo a zahájení 2. kola: IX./X.2015
Soutěžní lhůta 2. kolo: X.-XI.2015
Porota, hodnocení 2. Kolo, vyhlášení výsledků: XI./XII.2015

Finanční rámec zajištění soutěže:
Příprava zadání: 500 tis. Kč
Případné doplnění podkladů: 300 tis. Kč
Organizační zajištění soutěže: 1.000 tis. Kč
Ceny a odměny soutěžícím: 5.000 tis. Kč
Odměny členů poroty, znalců, případně auditor ČKA: 1.000 tis. Kč
PR, výstava, katalog: 1.000 tis.Kč
Celkové náklady: 8.800 tis. Kč