Východiska:

 • Poptávka po tzv. alternativních vzdělávacích přístupech stále roste, a ani v Brně nabídka nedostačuje poptávce.
 • Se současnou politikou MŠMT, která vzniku nových soukromých alternativních škol de facto brání, je pro takovou aktivitu velmi příznivá situace.
 • Politické vedení agendy školství v Brně se k navyšování kapacit veřejných škol s těmito pedagogickými přístupy nemá.

Přínosy:

 • Zavádění alternativních programů do veřejného školství brání segregaci a elitizaci vznikající tím, že jsou takové pedagogické přístupy dosud takřka výhradně doménou soukromých škol.
 • Vznik alternativních tříd na veřejných školách (tedy vedle klasických tříd) může přispět přibližování alternativ s mainstreamem a napomoci průniku inovativních přístupů do něj.
 • Již úspěšně nastartovaný projekt na úrovni JmK přináší alternativní a inovativní programy primárně na střední školy, rozšíření na MŠ a ZŠ tak pomůže síť „zkompletovat,“ aby bylo možné po absolvování ZŠ alternativního typu pokračovat na obdobně zaměřené SŠ.

Nástroje a postupy:

 • Příprava ředitelů
  • Nástroje:
   • Středisko služeb školám a Akademie pro ředitele
   • Pravidelná výběrová řízení
  • Činnost:
   • Ředitelé škol jsou klíčovým elementem a zřizovatel (město / městská část) musí mít jistotu, že ředitelé jejich škol jsou kvalitní. Je proto nutné vypisovat pravidelná výběrová řízení a dát tak možnost buď stávajícím ředitelům obhájit jejich stávající koncepci, nebo novým uchazečům přinést koncepci novou.
   • Zásadní roli v celém procesu pak hraje Středisko služeb školám, jakožto nikoliv pouze servisní nástroj, ale také aktivní nástroj rozvoje školské soustavy, a Akademie pro ředitele, jakožto nástroj pro vzdělávání ředitelů a kandidátů na ředitelskou pozici. Je rovněž žádoucí, aby Brno do činnosti SSŠ a fungování Akademie aktivně vstoupilo.
 • Příprava pedagogů
  • Nástroje:
   • Středisko služeb školám
   • Brněnské VŠ a nevládní a neziskové organizace
  • Činnost:
   • Pedagogy je nutné v daných směrech vzdělávat. To by mělo zajišťovat primárně SSŠ, případně mohou tuto funkci plnit i brněnské vysoké školy skrze programy celoživotního vzdělávání anebo místní nevládní a neziskové organizace.
 • Příprava škol
  • Nástroje:
   • Odbor školství
  • Činnost:
   • Samotná podpora vytváření alternativních vzdělávacích programů na školách zřizovaných Brnem a jeho MČ pak musí proběhnout skrze aktivní oslovení škol a dále skrze metodickou a personální podporu ředitelů v jejich činnosti na základě zkušeností odjinud.

Finanční náročnost:

 • Ta se bude odvíjet mimo jiné od toho, zda a v jaké podobě bude přijata novela zákona o financování regionálního školství. Pokud bude přijata v navrhovaném znění, bude možné zřizovat státem finančně pokrytý větší počet tříd s menším počtem žáků.
 • Na nutné náklady, které vzniknou školám, které se do projektu zapojí (např. na nákup speciálních pomůcek), může město Brno přispět např. formou grantových výzev, usilovat budeme rovněž o čerpání prostředků z fondů EU.
 • Výraznější finanční vstup města či městských částí se dá očekávat jen v případě, kdy bude nutné budovat nové fyzické kapacity.

Časová náročnost:

 • Nelze očekávat okamžitý efekt (tj. bezprostřední založení nových tříd), vznik prvních tříd je možno předpokládat přibližně rok po nastartování projektu.
 • Realistický odhad je, že by každý rok mohlo vzniknout až pět nových inovativních tříd.