Po volbách v roce 2006 se zelení stali součástí koalice na brněnské radnici, která po 16 letech ukončila vládu ODS. Čtyři roky měli možnost se výrazněji podílet na ovlivňování podoby města. Tady jsou nejviditelnější výsledky naší práce.

 • ZACHOVÁNÍ NÁDRAŽÍ V CENTRU MĚSTA

Přestože minulé vedení města v čele s ODS slibovalo rychlé zahájeí odsunu hlavního nádraží z centra města, dosud se tak nestalo.

Zdroj: vlastní foto

Ostatní brněnské politické strany, včetně tehdejších koaličních partnerů, však i nadále trvaly na odsunu nádraží a odmítaly jakékoli změny původního projektu. Projekt odsunu nádraží však trpí závažnými nedostatky, které vedou k obřímu zpoždění a neúměrnému prodražování. To vyústilo k rozhodnutí tehdejšího ministra dopravy zmrazit přísun peněz na projekt odsunu nádraží. Tuto situaci jsme vnímali jako vhodnou příležitost pro znovuotevření debaty o levnějších a pro cestující výhodnějších alternativách.

 

 • SNADNĚJŠÍ TŘÍDĚNÍ ODPADU

trideni_odpadu

Od nástupu Strany zelených do vedení města v roce 2006 se výrazně zlepšila situace v oblasti třídění odpadů. Počet kontejnerů na PET lahve v ulicích města výrazně vzrostl za období let 2006 – 2010 ze 134 na 800, tedy více než šestinnásobně. Počet kontejnerů na papír vzrostl za stejnou dobu o 130% ze 357 na 824. V návaznosti na řešení provozu centrální kompostárny byly již na 21 sběrných dvorech instalovány kontejnery na kompostovatelný odpad – trávu, listí, větve, ale i kuchyňský odpad. Již od prosince 2008 bylo ve všech sběrných dvorech v Brně umožněno také třídění hliníku a tetrapackových krabic.

Rozšířili jsme možnosti třídění odpadu v Brně o hliníkové a kartonové obaly od nápojů v plném rozsahu. Díky rozjezdu dotřiďovací linky v areálu SAKO, je možné je házet společně s s PET lahvemi do osmi stovek žlutých kontejnerů v ulicích.

Za poslední tři roky volebního období 2006 – 2010 se podařilo modernizovat brněnskou spalovnu tak, aby se výrazně snížilo znečištění ovzduší, v areálu SAKO byla postavena dotřiďovací linka s kapacitou  10 000 tun odpadu ročně.

 

 • ČIŠTĚNÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY MÁ PRVNÍ VÝSLEDKY

prehrada_1Po dlouhých letech prověřování a studií jsme zahájili ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy první konkrétní kroky k vyčištění Brněnské přehrady. Od léta 2009 do března 2010 byla přehrada vypuštěnáa probíhalo její letnění. Od léta 2010 jsou pod hladinou instalovány provzdušňovací věže a v případě potřeby na přítoku dávkovány soli železa. Došlo také k postupné změně rybí obsádky. V rámci společného projektu Čisté povodí Svratky Krajský úřad pomáhá obcím nad přehradou stavět čistírny odpadních vod, město kontroluje nakládáí s odpadními vodami v rekreačních objektech přímo na březích přehrady.

Přes všechno to úsilí je však velkým výsledkem, že hned v prvním roce po zahájení opatření byla koupací sezona o měsíc a půl delší, než v předchozích deseti letech. Na břehy přehrady se ta vrátil život.

 

 • NOVÉ PRUHY PRO CYKLISTY VE MĚSTĚ

Zdroj: vlastní fotografie

Za období let 2007 – 2010 přibylo v Brně téměř 10 km nových cyklostezek a započalo se s přípravami dalších pěti úseků o celkové délce 8 km. Nejdůležitější je však nový přístup k podpoře městské cyklodopravy, který v ulicích pomalu začínal být vidět – vyznačování cyklopruhů a dalších opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů přímo na silnicích. Na konci července 2010 byl uveden do provozu první pilotní projekt takto značené cyklotrasy spojujícíc Kamenný vrch přes bohunický kampus MU s centrem města. Následovat budou další cyklopruhy – na Veveří, Kounicové, Štefánikové, Milady Horákové či Bratislavské.

 

 • ZATEPLENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL

MS_kaminkyDíky včasné a kvalitní projektové přípravě jsme získali pro Brno dotaci na zateplení 15 škol a dvou nemocnic v celkové výši 208 milionů korun. První projekt – zateplení ZŠ Kamínky – byl dokončen v říjnu 2009 a v průběhu jedné zimy dokázal škole ušetřit 2/3 původních nákladů na vytápění.

Kromě dotací na projekty zateplení škol jsme vyčlenili ještě dalších 200 milionů Kč, které šly do modernizace školních budov z Regionálního operačního programu.

 

 

 • R43 JAKO SKUTEČNÝ OBCHVAT PRO BRNO

Zdroj: vlastní fotografie

Zelení splnili svůj předvolební slib, že se zasadí o to, aby v otázce severojižního obchvatu města byly seriózně posuzovány různé varianty řešení. Prvním krokem k naplnění tohoto slibu je zpracování další, třetí varianty  Územního plánu města Brna, která předpokládá vedení dálnice R43 nikoli přes Kníničky, Bystrc a Bosonohy, ale v trase Boskovickou brázdou, která představuje skutečný obchvat města Brna.

.

 

 • MÉNĚ PRACHU V ULICÍCH

Zdroj: vlastní fotografie

Ovzduší znečištěné především prachem představuje aktuálně jedno z největších rizik pro zdraví Brňanů. Zeleným se podařilo prosadit třímilionovou dotaci městským částem na intenzivnější úklid ulic od prachu, prosadili jsme také vyhlášku, která zakazuje používání fukarů a jiných nevhodných metod čištění komunikací, které zbytečě zvyšují prašnost. Nastartovali jsme také program dosadby ochranné zeleně v prachem nejvíce postižených částech města. Zahájili jsme přípravu na dovybavení autobusů MHD filtry prachových částic.

 

 

 • MILIARDY PRO BRNO Z EVROPSKÝCH FONDŮ

eurofondyDíky novému Oddělení implementace veropských fondů (OIEF), které vzniklo na Úseku rozvoje Magistrátu města Brna se za čtyři roky podařilo do Brna přivést zhruba 2,5 miliardy korun z Evropských fondů. Díky rozvážnému nastavení priorit jsou tyto peníze do užitečných projektů oprav a zateplování školních budov, rekonstrukce a výstavby nových veřejných sportovišť a dětských hřišť, nových tramvají Dopravního podniku, oprav ulic v centru města nebo revitalizaci parků.

Podařilo se nám také prosadit zřízení Fondu spolufinancování evropských projektů, který uožňuje městu zabezpečit financování projektů podpořených evropskými fondy.

 

 • NOVÁ PRAVIDLA PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zelení prosadili transparentnější přístup k veřejným zakázkám. Výběrová řízení, podlimitní i nadlimitní, jsou zveřejňována na internetu a může se do nich přihlásit každá firma, která splní zákonné kvalifikační podmínky. Rada města také odmítla používání losování a jiných rizikových metod zužování výběru firem. Pravidlem se také stalo, že cena je vždy hlavním hodnotícím kritériem při výběru vítězné nabídky.

 

 • MŮŽETE SE DOZVĚDĚT, JAK HLASOVAL VÁŠ ZASTUPITEL

hlasovaniDíky působení zelených ve volebním období 2006 – 2010 podařilo prosadit výrazné změny v přístupu zastupitelstva k občanům. Byly zavedeny online přenosy ze zasedání – lektronické hlasovací zařízení umožňuje aby si každý občan an internetu našel, jak jeho zastupitel hlasoval v konrétním bodě. Všechny materiály předkládané k projednání zastupitelstvu jsou 4 dny před zasedáním vyvěšeny na internetu. Od září 2010 mohou občané promluvit k zastupitelům na libovolné téma v rámci půlhodiny vyhrazené právě jim.

 

 

 • PRAVIDELNĚ ZAPOJUJEME VEŘEJNOST DO ROZHODOVÁNÍ

V průběhu období, kdy byla Strana zelených ve vedení města, měla veřejnost řadu příležitostí podílet se na hledání vhodného řešení pro veřejná prostranství v Brně. Uspořádali jsme několik veřejných diskuzí nad přípravou rekonstrukce Zelného trhu, Římského náměstí, ale i vytvoření ekologického parku na Černovické terase, revitalizaci Bjornsonova sadu nebo dostavbě univerzitního kampusu v Bohunicích.

Prostor pro zapojení veřejnosti aktivně vytváříme také v záležitosti přípravy plánu ochrany urbanistických hodnot sídliště Lesná. Rozsáhlý projekt veřejných besed, kulatých stolů a občanských anket je připraven také v souvislosti se zveřejněním a projednáváním variant nového územního plánu.

Zelení navrhli také uspořádání místního referenda v otázce kontroverzního návrhu výstavby podzemních garáží na Zelném trhu, který je srdcem městské památkové rezervace. Návrh bohužel nezískal potřebnou podporu ostatních politických klubů.

 

 • OZELENĚNÍ NÁMĚSTÍ SVOBODY

ozeleneniV říjnu 2006 předalo tehdejší vedení města opravené náměstí Svobody – šedivé s jendou řadou stromů. Ihned na jaře 2007 jsme začali pracovat na úpravách, které by pomohly změnit tento nudný dojem z centrálního náměstí, další řada laviček i odpadkových košů, ale především závěsné koše s květinami, které oživují náměstí v letních měsících.

 

 

 

 • REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ

revitalizace_parkuZa období 2007 – 2010 jsme investovali do nových cest, laviček, veřejného osvětlení i obnovy zeleně více než 50 milionů. Na Špilberku bylo pro veřejnost otevřeno nové skalní jezírko s vodopádem, opraveny a zpřístupněny byly terasy pod hradbami. V červnu 2010 vznil nad Pellicovou ulicí první fotpark pod širým nebem. Obnovili jsme také tradici nedělních promenádních koncertů v Denisových sadech. Na podzim 2010 bude dokončea kompletní rekonstrukce parku Studánka i horní terasa Kapucínských zahrad pod Petrovem. Pokračovali jsme také v rekonstrukci Lužáneckého parku, na kteoru byly získány prostředky z evropských fondů.

 

 • WILSONŮV LES OPĚT PATŘÍ KLIDU A ODPOČINKU

Zdroj: vlastní fotografie

Plně jsme dostáli svému předvolebnímu slibu – nesmyslná sjezdovka ve Wilsonově lese, která v minulosti vykousla kus historického lesoparku byla definitivně zrušena a plocha anvrácena svému původnímu účelu – klidným procházkám a odpočinku s výhledem do svrateckého údolí. K tomu slouží také nový altán na vrcholu kopce.

 

 

 

 • NOVÉ STROMOŘADÍ NA JOŠTOVÉ

nove_stromyRočně vysadíme více než 500 nových stromů v brněnských ulicích. Důležitým projektem je návrat historické čtyřřadé aleje do ulice Joštovy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • DEVĚT NOVÝCH TRAMVAJÍ

Významný úspěch předchozích let je vyjednání bezmála půlmiliardové dotace z evropských fondů na nákup devíti nových tramvají pro DPMB. Daří se tak postupně modernizovat vozový park dopravního podniku, jehož výsledkem jsou jak energetické úspory, tak i vyšší komfort cestujících, neboť se zvyšuje podíl nízkopodlažních vozů.

 

 • DOPROVOD DĚTÍ DO TŘÍ LET JEZDÍ ZDARMA

Hned v prvních měsísích působení nové radniční koalice z roku 2006 jsme splnili jeden z výrazných předvolebních slibů – doprovod dětí do tří let jezdí v brněnské MHD zdarma. Stejně tak mohou bezplatně využívat MHD senioři starší 70 let.

 

 • BRNO MÁ PLÁN OCHRANY PŘED POVODNÍ

povodně v brněBěhem let 2007 – 2010 byla na Úseku rozvoje města připravena modenrí koncepce protipovodňové ochrany. Jde o detailní plán vytvoření rozlivových zón s tzv. povodňovými parky, kam se voda v době zvýšení průtoků může beze škod rozlít, ale i vybudování valů, které ochrání stávající zástavbu.

 

 

 

 

 

 

 • CHRÁNÍME PŘÍRODU A OŽIVUJEME OKOLÍ BRNĚNSKÝCH ŘEK

Zdroj: vlastní fotografie

Připravili jsme projekt revitalizace významného biocentra na Cacovickém ostrově. Práce v terénu probíhali mezi jarem 2010 a podzimem 2011. Zahájili jsme pilotní rpojekt revitalizace okolí Staré Ponávky, který umožní navrátit řeku a jjeí nivu do organismu města. Okolí řeky se stane atraktivní zónou rpo odpočinek a aktivní rekreaci.

V květnu 2010 zahájilo činnost nové oddělení Odboru životního prostředí, které se specializuje na zřizování, správu a údržbu přírodní infrastruktury – prvků tzv. územního systému ekologické stability.

 

 • PEČUJEME O MĚSTSKÉ LESY

Rozloha lesního majetku města Brna, který spravují Lesy města Brna, trvale roste. Pro návštěvníky lesa byly vybudovány tři nové studánky a desítky odpočívadel. Lesy města Brna také snížily použití chemického ošetření v lese o 38 procent a zcela zastavily holosečný způsob těžby dřeva.

 • ZLEPŠUJEME ČISTOTU VODY V ŘEKÁCH

vlasin_kvalita_vodyZažádali jsme o dataci z fondů EU na projekt rozvoje kanalizační sítě ve čtyřech městských částech, kde kanalizace v některých ulicích dosud chybí (Tuřany, Žebětín, Ivanovice, Starý Lískovec). Součástí projektu je i rozsáhlá rekonstrukce kmenových stok. Důležitým opatřením, které zlepší čistotu vody ve Svratce je výstavba retenční nádrže Jeneweinova. Zahájena je také příprava na zvýšení kapacity brněnské čistírny odpadních vod.

 

 • PROSAZUJEME MODERNÍ TRENDY VE ŠKOLÁCH

Zásadním projektem zelených v oblasti podpory moderních metod vyučování je otevření městské Základní a mateřské školy s waldorfským zaměřením. Škola působí od září 2009 v samostatné budově v Žabovřeskách na Plovdivské 8. Setrvale podporujeme také rozvoj Montessori pedagogicky na ZŠ Pastviny v Komíně.

Pracujeme také na zvyšování kvality stravování ve školních jídelnách. Prosadili jsme zapojení brněnské waldorfské školy do celostátního rpojektu BIO do škol, který pomáhá školám zvyšovat podíl zdravých místních potravin v podávaném jídle. Podporujeme osvětu v této oblasti a zpojování dalších brněnských škol do programu.

 

 • OTEVÍRÁME ŠKOLY VEŘEJNOSTI

Důležitým projektem Strany zelených je vznik sítě otevřených škol. Projekt pomáhá budovat dobrý vztah mezi školou a rodiči a otevírá školu volnočasovým a společenským aktivitám v době po skončení vyučování. školy se tak stávají přirozenými centry života městských částí. Do prjektu, jehož vznik jsme prosadili a soustavně podporujeme, je nyní zapojeno 16 brněnských škol.

 

 • OPRAVA BAZÉNU ZA LUŽÁNKAMI

V lednu 2010 získalo město konečně jediný padesátimetrový bazén do svého vlastnictví. Provozovatelem město určilo městskou společnost Starez, která návštěvníkům bazénu garantuje stálou teplotu vody a teplou vodu ve sprchách, což v minulosti nebývalo zvykem. Postupně také investuje do zchátralého vnitřního vybavení bazénu. Díky požadavku zelených zastupitelů se v letošním rozpočtu města podařilo najít 10 milionů na nezbytnou zásadnější opravu. Koncem srpna tak byly zahájeny práce na výměně starých skleněných tabulí na východní a jižní stěně.

 

 • OPRAVA ZCHÁTRALÉ HLÍDKY NA ŠPILBERKU

Zdroj: vlastní fotografie

Po třech letech usilovné práce na projektu se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci na opravu zchátralého a nevyužívaného objektu Hlídky 4 v parku na Špilberku. Díky 36 milionové investici z Operačního programu životního prostředí se Hlídka promění v centrum ekologického vzdělávání, které bude sloužit především dětem předškolního věku.

 

 

 

 

 • TVRDĚ PROTI HAZARDU

DSC_0009Zelení prosadili výrazné zpřísnění městské vyhlášky o regulaci hazardu. Herny nyní nesmí být povolovány v okruhu 100 metrů od škol, zdravotnických zařízení a veřejné správy. Je zakázáno povolovat herny také v lokalitách sociálního vyloučení. Navíc byla omezena doba provozu heren. Město se také domáhá možnosti regulovat provoz videoloterijních terminálů.