7. 3. 2014

Brno, čtvrtek 24. října 2013

 

Zelení dnes na komisi pro rozvoj kritizovali záměr náměstka Macka umožnit výstavbu obchodů v plochách zeleně. Zároveň vyjádřili nesouhlas s tím, aby zeleň ve vnitroblocích ustoupila výstavbě nekrytých asfaltových parkovišť. Tyto a další vysoce kontroverzní záměry ponechává náměstek Macek i nadále v návrhu tzv. Aktualizace územního plánu města Brna.

 

Komise pro rozvoj města dnes projednala návrh náměstka Macka vyjmout z procesu Aktualizace územního plánu některé záměry, ke kterým byl velký odpor veřejnosti. Týká se to například masivní zástavby v Medlánkách, nového hypermarketu navazujícího na kontroverzní Bauhaus v Ivanovicích nebo nových věžáků na Lesné v lokalitě Obzor. Tyto záměry budou projednávány samostatně, nikoli v nepřehledném balíku změn nazvaném Aktualizace územního plánu.

 

I přes výraznou kritiku Strany zelených a veřejnosti, navrhuje náměstek Macek ponechat v obřím balíku změn vysoce kontroverzní záměr umožnit stavět obchody v parcích [1]. Rozhodnutí o povolení takových staveb by pak bylo jen na diskusi stavebního úřadu s investorem, volená samospráva by ztratila možnost v rámci územního plánu takové stavby zastavit. Zelení proto požadují, aby umístění staveb doplňujících vybavenost parků (např. kavárny) bylo podmíněno odbornou studií projednanou s veřejností, od určité velikosti pak standardní změnou územního plánu.

 

Vnitrobloky v centru města představují pro obyvatele oázy klidu, které jim částečně kompenzují hluk a znečištění, jež musejí snášet na rušných ulicích v okolí. V součastnosti územní plán chrání tato území zákazem stavby parkovišť na povrchu (umožňuje výstavbu pouze garáží pod zemí nebo překrytých zelenou střechou). To se podle návrhu Aktualizace územního plánu má změnit a náhrada zeleně asfaltovými parkovišti má být povolena [2]. Zelení navrhují ponechat stávající regulaci, která umožňuje řešit parkování bez zmenšení prostoru pro zeleň a klid ve vnitroblocích.

 

Návrh aktualizace zveřejnil v červnu 2013 Magistrát města Brna. Do 22. července 2013 ji připomínkovala téměř tisícovka Brňanů a dvě desítky občanských sdružení [3].

 

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů za Stranu zelených, k tomu říká:

„S návrhem uvolnit zákaz výstavby v městských parcích nesouhlasíme. Jde o největší útok na regulace chránící brněnskou zeleň od roku 1994. Vedení města ukazuje, že územní plán nedělá pro lidi, ale hlavně pro developery. Opět se potvrzuje, že Brnu chybí hlavní architekt.“

 

Kontakt:

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených Brno, tel: 732 565 042

 

Poznámka:

[1] V plochách zeleně má být nově umožněno stavět „občanské vybavení komerční CO“ (tj. stavby pro obchod, služby, včetně administrativy nebo stravování) za splnění pouze velmi vágně formulovaných podmínek:

„- minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s pozemky vzrostlé zeleně,

a negativního vlivu na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití;

– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití“

(str. 183, textové části odůvodnění).

Tedy, zástavba městské zeleně novými supermarkety bez omezení velikosti již nemá být do budoucna vyloučena, splnění nekonkrétních podmínek bude schopen developer snadno doložit

 

[2] V plochách vnitrobloků se nově zavádí možnost umístění parkovacích stání na terénu za

podmínky, že současně budou realizována opatření, která zajistí splnění požadavků na

zdravé životní prostředí a pohodu bydlení v lokalitě.“ (str. 160, textové části odůvodnění) Umožňuje se tedy nově zastavět část vnitrobloku povrchovým parkovištěm za velmi vágně formulované podmínky např. vysazení několika stromů.

 

[3] Rozsáhlý dokument Aktualizace územního plánu je zveřejněn zde: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013/

První kolo připomínek k jeho podobě probíhalo do 22. července 2013. Nyní na návrh náměstka Macka magistrátní odbor územního plánování návrh upraví a znovu zveřejní. Občané se tak k němu budou moci podruhé vyjádřit pravděpodobně ještě v závěru letošního roku.