Nejsme stranou, která nabízí jednoduchá řešení a líbivé slogany, naopak máme detailně zpracovaný program, který jsme konzultovali s řadou odborníků. Níže proto najdete nejen našich sedm hlavních priorit, ale také náš kompletní volební program v přehledné rozklikávací podobě.

Naše priority

Město férové ke všem

Chceme žít v moderním městě s férovým přístupem ke všem, které neupřednostňuje jeden druh dopravy a je bezpečné i pro pěší a cyklisty. Ve městě, které respektuje potřeby rezidentů, kteří nemají problém parkovat v okolí svého bydliště, i dojíždějících, jimž slouží dostatek záchytných parkovišť s napojením na veřejnou dopravu. Ve městě s klidnou dopravní situací, bez vážných nehod, které není přeplněno auty a sužováno dopravními zácpami.

 

Příjemně i v létě

Chceme žít ve městě s příjemným klimatem, ze kterého není třeba utíkat před nebezpečným extrémním vedrem. Lze v něm naopak strávit krásné léto procházkami nebo v kavárně na přístupných a zelených nábřežích řek, ve stínu zeleně, která ochlazuje, zadržuje a vypařuje vodu a zachytává znečištění. Dešťová voda neodtéká bez užitku do kanalizace, ale pomáhá zavlažovat trávníky i další zeleň trpící stále úpornějším suchem.

 

Pestrá nabídka vzdělávacích programů pro všechny

Chceme otevřené a inovativní vzdělávání odpovídající potřebám současné společnosti, dostupné pro všechny obyvatele Brna. Rodiče mají mít možnost vybrat si pro své děti z široké nabídky veřejných škol a tříd s různými alternativními vzdělávacími programy, ať už jde o waldorfské, daltonské, montessori či jiné typy moderních přístupů.

 

Nájemní byty pro každou generaci

Chceme žít ve městě, které zajišťuje všem generacím od mladých až po seniory cenově dostupné, kvalitní a energeticky efektivní bydlení. Ve městě, které má transparentní pravidla přidělování bytů, pečuje o svůj bytový fond a do rozhodování o rekonstrukcích zapojuje i nájemníky, jimž záleží na podobě bydlení i jeho okolí.
 
 

 

Bezpečné cyklotrasy

Chceme žít ve městě, kde je cyklodoprava plnohodnotnou a bezpečnou formou cestování do práce, do školy, za nákupy i volným časem. Ve městě, kde je dostatek kvalitních i propojených cyklostras, na nichž není třeba mít strach z nehody.

 

Skutečné řešení problémů s bezpečností

Chceme žít ve městě, kde se každý může cítit bezpečně a komfortně, které říká jasné NE hazardu na svém území a umí si konstruktivně poradit s bezdomovectvím tím, že zajišťuje ohroženým obyvatelům bydlení.

 

 

Třídění je hračka

Chceme město, ve kterém je třídit odpad stejně jednoduché jako vyhazovat ho do popelnice. Město, které podporuje domácí i komunitní kompostování a umožňuje občanům třídit odpad včetně toho biologicky rozložitelného, nejlépe přímo v jejich vlastních domech do barevných popelnic.

 


Kompletní volební program

Program Zelených do Zastupitelstva města Brna je rozdělen do devíti kapitol:

 1. Brno jako město zeleně se zdravým životním prostředím
 2. Fungující doprava jako základ moderního města
 3. Sport a volnočasové aktivity
 4. Vzdělávací politika
 5. Bytová a rodinná politika
 6. Sociální oblast a zdravotnictví
 7. Veřejné investování a rozvoj města, podpora podnikání
 8. Otevřená a efektivní správa města
 9. Kultura, turismus, image města a bezpečnost

Brno jako město zeleně se zdravým životním prostředím

Chceme, aby se Brno stalo městem zeleně se zdravým životním prostředím a čistým ovzduším. Budeme prosazovat šetrné nakládání s odpady a snadnější třídění. Zasadíme se o to, aby Brno lépe hospodařilo s vodou a dokázalo zajistit dostatek zeleně a zastíněných ploch tak, aby bylo příjemným místem k životu i v horkém létě.

1. Zlepšíme úklid a čistotu

 • Zajistíme pravidelný a šetrný úklid města i dostatek možností pro odkládání odpadu, aby neznečišťoval veřejná prostranství.
 • Nebudeme podporovat plošné používání herbicidů při údržbě chodníků. Budeme prosazovat zákaz používání těchto chemikálií při úklidu v Brně a nahrazení bezpečnými prostředky, jako je pára a mechanické čištění, které již od roku 2017 úspěšně využívá Veřejná zeleň města Brna.
 • Zavedeme standardy péče o zeleň, jak je uvádí městská Koncepce péče o zeleň.
 • Zasadíme se, aby byl u významnějších zelených ploch uveden jejich správce, aby byli občané informováni, kdo se o dané místo stará, a mohli mu adresovat své podněty.
 • Zvýšíme míru osvěty mezi majiteli psů, aby důsledněji uklízeli po svých zvířatech.

2. Chceme zdravé životní prostředí bez prachu a hluku

2.1 Aby se v ulicích Brna dalo dýchat

 • Jsme pro férové rozdělení prostoru na ulicích tak, aby tu měli svůj bezpečný prostor pěší i cyklisté.
 • Chceme ve městě udržet špičkovou, dostupnou a rychlou veřejnou dopravu.
 • Jsme pro výstavbu záchytných parkovišť a motivační systém zpoplatněného parkování, aby bylo výhodné odstavovat auta mimo centrum.
 • Podporujeme zavádění nízkoemisních zón, do nichž nemohou nejvíce znečišťující vozidla a které se osvědčily v zahraničí, například ve městě Stuttgart. Podmínky zavedení zón s omezeným vjezdem otevřeně projednáme s veřejností.
 • Budeme dbát na další výsadbu zeleně v ulicích, která pomáhá zachytávat prach a omezuje účinky hluku z dopravy. Zasadíme se o to, aby v Brně každý rok přibylo alespoň 500 nových stromů ve stromořadích, kolem hřišť a na dalších plochách, a využijeme alternativní možnosti pěstování zeleně ve městě jako popínavky na konstrukcích či sloupech, zelené stěny.
 • Nová parkoviště musí být ozeleněna výsadbou stromů v poměru minimálně 1 strom na 4 parkovací místa při organizaci parkování ve dvou a více řadách, při jednořadém parkování v poměru minimálně 1 strom na 2 parkovací místa. Kde je to možné, stromy chceme doplnit i na stávající parkoviště.
 • Budeme podporovat vysávání prachu z ulic namísto zbytečného víření a klasické způsoby úklidu listí místo zvedání prachu fukary.
 • Budeme prosazovat kontroly filtrů u dieselových motorů.
 • Dohlédneme na dodržování evropských norem a snižování prašnosti u městských zakázek.

 

2.2 Obyvatelé Brna si zaslouží ticho a klid

 • Budeme prosazovat rozšíření zón 30.
 • Zasadíme se o výstavbu protihlukových stěn, úplného překrytí komunikací, opatření zklidňujících dopravu a vytváření takzvaného Sdíleného dopravního prostoru na obytných ulicích.
 • Budeme požadovat novelizaci vyhlášky o nočním klidu, která reguluje pořádání ohňostrojů a lasershow.
 • Budeme usilovat o pokračování projektu šetrného veřejného osvětlení, které omezuje světelný smog a osvětluje veřejná prostranství účinněji, s nižší spotřebou energie a menšími provozními náklady.

3. Brno město zeleně

3.1 Parky a zahrádky jako klimatizační jednotky města

 • Budeme podporovat rozvoj parků, zelených veřejných prostranství a zahrádek jako míst pro vnitroměstskou rekreaci, odpočinek a setkávání. Budeme zřizovat miniparky místo nevyužitých zanedbaných ploch. Kvalitní udržovací péči zajistíme obdobnou výší finančních prostředků, jakou mají srovnatelná evropská města.
 • Našimi nástroji pro vznik uceleného systému zeleně jsou Akční plán pro biodiverzitu, Plán zelené infrastruktury a Program pro druhově pestré Brno. Ten se bude opírat o pilíře v podobě jednotlivých parků, které spojí rozvojové osy pro pěší. Prvky budou udržovány různou intenzitou pěstební péče.
 • Budeme prosazovat zřízení nových parků, například pod ulicí gen. Píky nebo na revitalizované městské skládce v Černovicích.
 • Budeme dbát na pečlivou údržbu stávajících parků a uličních stromořadí. Nepřipustíme zástavbu žádných významných ploch zeleně ve městě.
 • Zavedeme znovu vyhlášku o významné zeleni města Brna tak, aby návrhy na zmenšení významné zelené plochy musely být kompenzovány vložením jiné adekvátní plochy zeleně.
 • Chceme umístit zeleň do všech ulic, ať už to budou stromy, keře nebo zelené stěny a sloupy.
 • Pokud bude město uvažovat o jiné funkci pro zahrádkářské kolonie, pak výhradně ve veřejném zájmu, nikoliv v zájmu úzké skupiny lidi. Zároveň prosadíme v každém jednotlivém případě poskytnutí náhradních ploch z nevyužívaného půdního fondu města.
 • Rozšíříme program adopce stromů a zeleně a nabídneme zapojení i městským částem.
 • Prosadíme speciální dotační program pro majitele zahrad a zahrádek na zřízování takzvaných Přírodních zahrad, které se obejdou bez pesticidů, umělých hnojiv a rašeliny. Na něj bude alokováno 500 tisíc ročně.
 • Budeme usilovat o zlepšení mikroklimatu na náměstí Svobody v létě.

3.2 Živá a přístupná nábřeží řek pro lidi, faunu i flóru

 • Podpoříme projekty oživení nábřeží řek a jejich zpřístupnění, osazování stromů a čištění koryt.
 • Podpoříme postupnou výstavbu protipovodňových opatření. Budeme bránit výstavbě v aktivních záplavových zónách i tam, kde se voda může při povodni neškodně rozlít. Zasadíme se o revitalizaci řek a potoků v městském prostředí.
 • Budeme pokračovat v projektu revitalizace Staré Ponávky.

3.3 Příroda a městské lesy také patří k Brnu

 • Zajistíme adekvátní péči přírodním prvkům ve městě.
 • Podpoříme systém Stanic pro handicapované živočichy, především Ptačí centrum Brno a Záchrannou stanici ZOO Brno v Jinačovicích.
 • Budeme dbát o to, aby byla přírodní infrastruktuře, tedy biocentrům a biokoridorům, věnována stejná pozornost jako infrastruktuře technické. Podpoříme realizaci a dobrou správu prvků místního i regionálního systému ekologické stability krajiny. Budeme prosazovat vznik nových biocenter a biokoridorů (například Žabovřeské louky, okolí Černovického hájku, Holáseckých jezer, Zamilovaného hájku) a podpoříme zajištění potřebných pozemků. Budeme dohlížet na to, aby biocentra nebyla v budoucnu zastavěna, biokoridory zbytečně přerušovány či jinak znehodnoceny. Systém krajinných prvků plynule naváže na systém městské zeleně.
 • Zlepšíme péčí o významné krajinné prvky a formou pěších stezek je zpřístupníme veřejnosti.
 • Budeme usilovat o to, aby se mezinárodní standard šetrného lesního hospodaření FSC rozšířil na celý lesní majetek. To vylučuje například holosečné kácení a použití některých chemikálií jako glyfosátu. Zabráníme zastavování jedinečných zelených klínů, které v různých částech Brna sestupují až k centru města.
 • Nepřipustíme zastaveni, znehodnoceni či prodej významných částí městského lesního majetku. Budeme bránit poškozování městských lesů snížením stavu přemnožené zvěře.

3.4 Čistá voda v přehradě i řekách

 • Budeme dál sledovat kvalitu vody v Brněnské přehradě, aby po úspěšném vyčištění, které jsme iniciovali v letech 2007–2009, zůstala čistá. Budeme podporovat také investice města do lepších služeb pro návštěvníky přehrady. Koncepční řešení okolí přehrady bude preferovat krátkodobou rekreaci v přírodě, koupání a sport před stavbou aquaparků.
 • Nadále budeme prosazovat zákaz motorových člunů na přehradě.
 • Budeme podporovat ochranu podzemní a artézské vody pod Brnem jako budoucího rezervního zdroje nejkvalitnější vody.

4. Brno jako chytré město pro zdravý život

4.1 Dobré hospodaření s vodou

 • Budeme podporovat dobudování kanalizace a modernizaci stokové sítě, včetně efektivních projektů retenčních nádrží.
 • Chceme, aby se zvýšil podíl zasakovacích ploch.
 • Budeme požadovat modernizaci městských standardů pro hospodaření s dešťovými vodami.
 • Chceme, aby se voda zachytávala přímo na úrovni ulic vybudováním sítě parků, retenčních zón a bulvárů se schopností zadržet náhlé přívaly vod, jak je tomu například v areálu univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích, v němž se nachází systém odvodňovacích žlábků, retenčních nádrží a průlehů, které zadržují dešťovou vodu v místě.
 • U městských budov budeme prosazovat zřízení přírodě blízkého odvodnění.
 • Budeme investory motivovat k výstavbě zelených střech a nádrží k zachytávání dešťové vody.
 • Budeme prosazovat opatření proti přehřívání města.

4.2 Třídit odpad bude ještě snadnější

 • Zlepšíme služby, aby třídit bylo stejně snadné jako házet odpad do popelnice. Kontejnery na tříděný odpad budou dostupné přímo u domů. Vedle papíru, skla, plastů a tetrapaku rozšíříme třídění o kompostovatelný odpad. Budeme podporovat zavádění komunitních kompostérů, například ve vnitroblocích.
 • Budeme se věnovat problémům s nepořádkem a nevhodným umístěním kontejnerů na tříděný odpad na ulici. Řešením jsou podzemní kontejnery na ulici společné pro několik domů, doplněné čipovou technologií pro vhoz.

4.3 Chytré hospodaření s energií

 • Chceme, aby teplárny sloužily nejen jako dodavatel energie, ale i jako firma poskytující komplexní energetické služby včetně poradenství v oblasti úspor a využití decentrálních obnovitelných zdrojů energie.
 • Zasadíme se o vytvoření solárního katastru, tj. služby pro občany, kteří si chtějí na svou střechu pořídit fotovoltaiku. Solární katastr nabídne informace o vhodném množství panelů včetně potenciálního osvitu dle orientace konkrétní střechy, takže každý zájemce bude dopředu vědět, zda se investice vyplatí


Fungující doprava jako základ moderního města

Chceme město bezpečné pro všechny druhy dopravy, včetně pěších a cyklistů, a bez vážných nehod. Budeme prosazovat opatření, která povedou ke zklidnění dopravy a lepšímu propojení veřejné a osobní dopravy. Podporujeme zachování nádraží v centru města, dostavbu velkého městského okruhu a systém parkování, který vychází vstříc rezidentům a omezuje zbytečně najeté kilometry při hledání parkovacího místa.

1. Chodci jsme všichni

 • Podpoříme projekty dopravního zklidnění a stavebních úprav, které zajistí bezpečnou cestu do škol a školek, jako jsou osvětlené přechody, příčné prahy, zúžené profily, podpora dojíždění dětí do škol na kole včetně zřízení bezpečných koláren ve školách.
 • Budeme dbát na to, aby pěší trasy byly nejen bezpečné, ale také co nejkratší, pohodlné a bez zbytečných bariér. Necháme zpracovat generel pěších tras. Při změnách dopravního značení je třeba dbát i na zájmy chodců a nerušit využívané přechody.
 • Podpoříme plány na zřizování zón se sníženou rychlostí „Tempo 30“ v obytných ulicích, které snižují hluk a činí ulice bezpečnější.
 • Chceme pilotně odzkoušet úspěšný urbanistický model Superblok (několik obytných ulic dohromady, například v okolí Veveří), který významně zklidní dopravu uvnitř a vytvoří potřebná místa pro parkování vozidel rezidentů
 • Budeme hlídat také zachování prostupnosti města v okrajových částech včetně zachování volných přístupů do krajiny.
 • Podporujeme vizi moderní citylogistiky v centru. Historické centrum má být pěší zóna bez velkých zásobovacích nákladních aut, proto je pro zásobování obchodů v centru vhodnější systém elektrovozíků z logistických center zřízených na okraji historického jádra. Podpoříme vznik uzamykatelných boxů pro rozvoz a vyzvedávání zásilek v dostupnosti bydliště občanů

2. Veřejná doprava jako služba

 • Budeme usilovat o zachování příznivé ceny jízdného v brněnské MHD. Prosadili jsme dotace na předplatní jízdenky pro obyvatele města, ne každý si však může dovolit zaplatit na celý rok dopředu. Navrhneme proto rozšíření dotačního programu i na cestující, kteří si čtvrtletní nebo měsíční jízdenky na celý rok pořídí postupně.
 • Prosadíme zlevnění předplatní jízdenky i pro seniory.
 • Zachováme cestování zdarma pro doprovod dětí do tří let, děti do 10 let a seniory nad 70 let.
 • Posílíme spoje na frekventovaných místech a vytížených časech. Budeme řešit úzká místa v síti MHD, kde se dá navýšit rychlost nebo kapacita spojů bez velkých investic, a budeme pokračovat v úpravách přestupních uzlů, aby se zkrátily přestupní vzdálenosti mezi zastávkami (Mendlovo náměstí, Malinovského náměstí, Údolní x Úvoz), zřídíme nové zastávky tam, kde je na stávající daleko.
 • Zlepšíme návaznosti spojů, aby se čas cestování po městě zkrátil.
 • Budeme prosazovat výstavbu tramvajového diametru pod centrem města, který zrychlí dopravu v nejvytíženějších směrech.
 • Naším cílem je bezbariérová MHD. Všechna vozidla musí mít oddíl s bezbariérovým nástupem, postupně chceme upravit i všechny nástupní hrany na zastávkách.
 • Podpoříme vybavení vozidel MHD klimatizací.
 • Chceme pokračovat ve vybavování zastávek elektronickými tabulemi s informacemi o nejbližších spojích.
 • Podpoříme přípravu Severojižního kolejového diametru, kvůli čekání na něj se však nesmí zastavit rozvoj brněnské veřejné dopravy.
 • Zavedeme další vyhrazené jízdní pruhy pro vozidla MHD tam, kde často zbytečně stojí v dopravních zácpách.
 • Zvýšíme počet oblíbených expresních linek, především k propojení dopravních uzlů a P+R parkovišť s významnými administrativními lokacemi.
 • Budeme klást důraz na zajištění čistoty ve vozidlech MHD.
 • Budeme rozšiřovat možnosti elektronických plateb za jednorázové i předplatní jízdenky.
 • Urychlíme dostavbu tramvajových tratí především do bohunického kampusu a na Kamechy.
 • Výrazně snížíme znečištění ovzduší z autobusů pomocí technických opatření,  jako jsou moderní filtry výfukových plynů nebo změna pohonu na plyn či elektřinu.

3. Tramvaje a autobusy k nádraží musí navazovat

 • Nadále hodláme upozorňovat, že většinou obyvatel i odborníků-urbanistů odmítnutý záměr odsunout hlavní vlakové nádraží mimo centrum není dostatečně připravený, zejména není vyřešena návaznost městské hromadné dopravy na vlaky a autobusy.
 • Nepřipustíme, aby byly učiněny nevratné kroky předtím, než bude představen věrohodný, funkční a v daném čase realizovatelný model obsluhy nádraží městskou hromadnou dopravou. Uspěchaný přesun nádraží s tím, že jeho kvalitní napojení na zbytek města zajistí za několik desítek let podzemní diametr, by byl vzhledem k počtům cestujících pro brněnskou dopravu řádově větší problém než o 40 let zpožděné přivedení tramvaje k autobusovému nádraží Zvonařka.

4. Po Brně na kole bezpečně

 • Zkušenosti evropských měst jako Kodaň říkají, že kolo je v městském provozu velmi rychlý, levný a pohodlný dopravní prostředek. Aby to platilo i v Brně, je třeba zajistit lepší prostupnost města pro cyklisty – prostor pro rychlou, bezpečnou a příjemnou jízdu na kole v souběhu s trasami pro motorovou dopravu i bezpečné trasy pro děti, rodiny a sváteční cyklisty. Je nutno především zvýšit bezpečnost na hlavních ulicích, radiálách do centra a kříženích těchto tras s hlavními silnicemi (Veslařská, Pisárecká, Vídeňská, Renneská, Křenová, Hladíkova).
 • Chceme doplnit stojany a zřídit další místa pro bezpečné parkování kol u nádraží, škol, úřadů či nákupních center.
 • Prosadíme aktualizaci Generelu cyklodopravy, základního plánu podpory cyklodopravy ve městě, a budeme usilovat o jeho důsledné zohledňování při všech změnách, které město a jeho organizace v ulicích provádějí.
 • Požadujeme personální posílení pro cyklokoordinátora odboru dopravy, více kompetencí v přípravě městských investic a vlastní rozpočet pro cyklodopravu na úrovni města.

5. Sdílení aut i bicyklů

 • Podporujeme rozvoj carsharingu, systémů sdílení aut. Sdíleným autům hodláme nabídnout parkování za výhodnějších podmínek a podpoříme jejich propagaci, například dotací na vyzkoušení carsharingu.
 • Vítáme rozšíření bikesharingu, tedy půjčování kol pro krátké cesty po městě. Budeme navrhovat regulaci této služby tak, aby kola sloužila, ale neobtěžovala, a usilovat, aby se tato služba stala součástí nabídky služeb veřejné dopravy propojením s předplatními schématy MHD a aby kola byla i s elektrickým pohonem jako pomoc starším občanům či jízdě do kopce.

6. Silnice musí pomáhat, ne škodit

 • Situaci Brňanů žijících v blízkosti dálnice D1 považujeme za neúnosnou. Budeme prosazovat, aby stát neprodleně dokončil stavbu protihlukových opatření v úsecích, kde zatím chybí.
 • Brno se stejně jako jiné obce musí bránit průjezdu tranzitní kamionové dopravy. Podporujeme výstavbu plnohodnotného obchvatu města v severojižním směru, nikoli zvažovaný průtah dálkové dopravy přes rekreační oblast Brněnské přehrady, Kníničky a Bystrc s obří dálniční křižovatkou u Bosonoh.
 • Navrhneme změnu statutu města tak, aby městské části nebyly v případě potřeby změnit dopravní značení u komunikací místního významu odkázané na nedostatečnou kapacitu magistrátního odboru dopravy.

7. Inteligentní systém parkování

 • Ulice přeplněné parkujícími auty považujeme za jeden z nejvážnějších problémů v Brně. Podporujeme rozvoj rezidentního systému parkování, detailní podmínky jeho fungování v jednotlivých čtvrtích však musí být otevřeně a důkladně projednány s místními obyvateli.
 • Chceme, aby nově postavené parkovací domy v centru umožnily pojmout auta zabírající prostor na chodnících a veřejných prostranstvích. Podporujeme zřizování vyhrazených míst pro zastavení a krátkodobé stání. Toho lze dosáhnout inteligentním nastavením cen parkového.
 • Po vzoru desítek evropských měst prosazujeme zavedení nízkoemisní zóny v centrální oblasti města, která znemožní vjezd nejvíce znečišťujícím autům. Zdraví lidí je pro nás na prvním místě.
 • Na frekventovaných místech, kde řidiči hledají volná parkovací místa, podpoříme nasazení inteligentních systémů detekce obsazenosti, aby řidiči zbytečně nekroužili, abychom lépe využili stávající místa a nemuseli jich tolik stavět.


Sport a volnočasové aktivity

Chceme město, v němž je dostatek příležitostí pro sportování dětí a mládeže i dospělých, a to nejen pro ty, kdo sportují výkonnostně. Podpoříme rozvoj městských sportovišť i pro běžné sportování a volnočasové aktivity a také amatérské trenéry a rodiče, nabídneme přehlednější a transparentnější systém dotací.

1. Sportovní oddíly

 • Upravíme metodiky poskytování dotací tak, aby nezvýhodňovaly velké sporty na úkor malých. Podpora sportování mládeže a veřejnosti by měla být rozdělena rovnoměrněji mezi všechny typy sportů.
 • Budeme prosazovat vodácký kanál Pisárky (investice města Brna) – kanoistika na divokých vodách dosud v Brně nemá podmínky, přesto brněnští zejména juniorští a U23 sportovkyně a sportovci přinesli řadu medailí z různých mistrovství a pohárů. Toto sportoviště najde své využití pro vysokoškolské sportovní oddíly, rafting, rodeo, integrovaný záchranný systém – výcvik vodní záchrany i pro veřejnost.

2. Amatérský sport

 • Zajistíme vznik dotačního titulu pro podporu amatérských trenérů malých oddílů,  kteří tuto činnost dělají ve svém volném čase, a podpoříme je formou záštity z magistrátu.
 • Zpřehledníme informace o dotacích poskytovaných městem, zajistíme možnost konzultací pro malé kluby –  formou stránky, která by informovala o všech možnostech nejen v Brně.
 • Prosadíme dotační titul pro vzdělávání amatérských mládežnických trenérů (často trénují rodiče), podpoříme dopravu na turnaje pro děti.
 • Zajistíme lepší komunikaci a otevřenost škol vůči amatérským sportovním klubům a aktivitám.

3. Rekreační sport

 • Chceme zachovat plochy pro sport a vyčleňovat nové prvky pro sportovně-rekreační využití.
 • Zpracujeme koncepci dlouhodobého systému financování rozvoje sportu z úrovně města, koordinace rekreačních aktivit z úrovně městských částí, města a kraje.
 • Podpoříme investory se zájmem o budování rekreačních sportovišť, kterých je nedostatek.
 • Podpoříme projekty sportovních klubů určené pro sportování široké veřejnosti, jako například týmy s menšími počty tréninků týdně pro děti.
 • Budeme prosazovat vznik i údržbu lokálních outdoorových sportovišť ve správě městských částí.
 • Budeme prosazovat vznik a údržbu volně přístupných sportovišť pro rekreační sport, jako jsou venkovní posilovny, workoutová hřiště, lezecké stěny, malá hřiště, inline stezky, běžecké tratě, kryté bazény, kluziště na bruslení a hokej, haly pro víceúčelové sportovní hry.
 • Chceme modernizovat stávající sportoviště pro rekreační sport.
 • Zajistíme jednodušší dohledatelnost informací o dostupných sportovištích ve městě.
 • Podpoříme oddíly, které umožňují nevrcholové sportování mládeže.

4. Senioři a handicapovaní

 • Hodláme podporovat volnočasové aktivity pro seniory a handicapované.
 • Sportoviště ve správě města budou při opravách upravena tak, aby byla bezbariérová.
 • Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury klubů budou upřednostňovat sportoviště, která budou budována nebo upravována jako bezbariérová.
 • Kritéria dotací budou přenastavena tak, aby kluby, které mají aktivity pro seniory, hendikepované či rodiče s dětmi, získaly vyšší koeficient v hodnocení.


Vzdělávací politika

Chceme otevřené a inovativní vzdělávání odpovídající potřebám současné společnosti, dostupné pro všechny, a možnost volby ze široké škály vzdělávacích programů na veřejných školách.

1. Lepší školy pro naše děti

1.1 Dostatek míst v mateřských školách

 • Využijeme všech možností k zajištění dostatku míst v městských mateřských školách, a to i pro tříleté a dvouleté děti.
 • Zasadíme se o průběžné sledování potřeby nových míst, aby v případě populačně slabších ročníků bylo možné uvolněné kapacity využít pro jiné (například kulturní či sociální) účely.
 • Podpoříme rovněž jiné možnosti předškolního vzdělávání, jako jsou dětské skupiny, firemní školky či školky s alternativními pedagogickými přístupy (waldorfské, montessori, lesní školky).

1.2 Dostupná síť kvalitních škol všech typů

 • Po vzoru Jihomoravského kraje podpoříme vznik veřejných škol a tříd s inovativními vzdělávacími programy v mateřských a základních školách zřizovaných městem a městskými částmi, ať už jde o waldorfské, daltonské, montessori či jiné typy moderních přístupů. Budeme podporovat rozšiřování nabídky kvalitního vzdělávání pro všechny věkové skupiny.
 • Postavíme se proti snahám omezovat vzdělávací kapacity škol nebo bezdůvodně slučovat školské subjekty.
 • Budeme podporovat práci školských koordinátorů a občanských iniciativ, které připravují nové výukové projekty a zajišťují pro ně finance z evropských, státních i krajských fondů.
 • Poskytneme záštitu pilotním projektům uplatňujícím inovativní a celostní přístupy ve vzdělávání.

1.3 Rozvoj otevřených škol

 • Budeme dále rozvíjet námi iniciovaný a úspěšný projekt brněnské Sítě otevřených škol. Školní budovy a areály otevřeme veřejnosti tak, aby byly nejen místem, kam rodiče na půl dne posílají své děti, ale staly se centry společenského, kulturního i sportovního dění v městských částech.
 • Budeme podporovat celodenní využití školních budov a sportovišť. Zavedeme příspěvek školám na to, aby se na sportovištích měl dětem kdo věnovat.
 • Rozšíříme nabídku bezplatných volnočasových aktivit na školách, aby děti mohly co nejvíce aktivit absolvovat přímo na své škole. Odpadne tak složité přejíždění po městě za kroužky a děti i rodiče ušetří spoustu času.

1.4 Výchova k environmentální, finanční, informační gramotnosti a aktivnímu občanství

 • Znalost fungování veřejné správy, environmentální, finanční informační a mediální gramotnost by měly patřit k základnímu vzdělání. Ve spolupráci s příspěvkovými, nevládními neziskovými organizacemi a vysokými školami se proto zasadíme o dostatečnou nabídku programů, které je zprostředkovávají, a to jak přímo pro školy, tak jako součást dalšího vzdělávání pro učitele.

1.5 Možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků

 • Ve spolupráci s Jihomoravským krajem budeme dále rozvíjet činnost Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, aby učitelky a učitelé a ředitelky a ředitelé měli dostatek možností profesního i osobnostního rozvoje a příležitostí pro výměnu zkušeností a dobré praxe.

1.6 Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů

 • Školní poradenské pracoviště s pozicemi školního psychologa a speciálního pedagoga může výrazně přispět k pozitivnímu klimatu ve škole, k lepším vztahům mezi dětmi, pedagogy i rodiči. Může významně pomoci včas identifikovat žáky s výukovými obtížemi a následně o ně pečovat, a také včas odhalit psychické problémy dětí. Školní psychologové a speciální pedagogové rovněž poskytují metodickou a poradenskou činnost učitelům a rodičům, mohou zajišťovat intervence v krizových situacích. Zasadíme se o to, aby tyto pozice na brněnských školách vznikaly, a to v dostatečném rozsahu podle počtu žáků na škole (jeden psycholog či speciální psycholog na 200 dětí).

1.7 Prevence kriminality mládeže

 • Nejlepší prevencí kriminality je široká nabídka smysluplných a dostupných – místně i finančně – volnočasových aktivit pro děti a mládež. Budeme prosazovat postupné zvyšování finančních příspěvků města do této oblasti.
 • Ve všech městských částech zavedeme projekt „Systém včasné intervence“, který zkoordinuje a vytvoří nástroje pro komunikaci škol a jednotlivých subjektů v oblasti delikvence a kriminality páchané dětmi a na dětech. Projekt má preventivní charakter a umožňuje včasný zásah u dětí ohrožených sociálně patologickými jevy.

1.8 Moderní školní budovy i jejich vybavení

 • Budeme nadále podporovat investice do rekonstrukcí, modernizací a komplexních revitalizací školních budov a areálů (ZŠ i MŠ).
 • Budeme podporovat přípravu projektů na zlepšení vybavení pro výuku na školách a ucházet se s nimi o podporu z evropských fondů.

 

1.9 Knihovny jako místní centra kultury

 • Knihovny by se měly stát místními centry kulturního a společenského dění v městských částech. Proto podpoříme rozvoj a zkvalitňování služeb poboček městské Knihovny Jiřího Mahena.
 • Podpoříme větší dostupnost internetu pro občany v síti veřejných knihoven.
 • Podpoříme zřizování wi-fi zdarma ve veřejném prostoru.

1.10 Provázanost školství napříč všemi stupni vzdělávání i s praxí

 • Primární, sekundární a terciární vzdělávání nemohou být tři zcela oddělené světy, stejně jako nemůže být vzdělávací systém oddělen od praxe. Podpoříme proto projekty, díky kterým se studenti základních škol budou seznamovat s prostředím škol středních a středoškolští studenti s prostředím škol vysokých. Součástí těchto aktivit budou společné studentské vědecké konference, studentské projekty, sportovní turnaje.
 • Budeme aktivně podporovat v Brně sídlící firmy, aby studentkám a studentům nabízely možnosti praxe a stáží s důstojnými platovými podmínkami.

1.11 Brno – město vědy, výzkumu a inovací

 • Brno je pro nás moderní univerzitní město, které dává prostor všem šikovným a pracovitým lidem. Chceme, aby úspěšní absolventi škol zůstávali v Brně i po studiích, našli si tu kvalifikovanou a dobře placenou práci a bydlení pro své rodiny. Budeme podporovat projekty brněnských univerzit, které rozvíjejí jejich potenciál v oblasti aplikované vědy a výzkumu a vytvářejí podmínky pro vznik vývojových center českých i zahraničních firem.
 • V souvislosti se zvyšujícím se počtem zahraničních pracovníků budeme usilovat i o kvalitní podmínky pro jejich rodiny, včetně zajištění dostatečných možností vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

1.12 Vzdělávací příprava pro děti ze sociálně znevýhodněných prostředí

 • Ve spolupráci se zainteresovanými organizacemi vytvoříme funkční systém práce s ohroženými skupinami, který bude poskytovat cílenou podporu těm, kteří ji skutečně potřebují, a budeme odstraňovat překážky ve vzdělávání pro rizikové skupiny obyvatel.

1.13 Kvalitní a zdravé stravování

 • Budeme podporovat zavádění zdravého stravování z kvalitních lokálních potravin například prostřednictvím zapojování škol zřizovaných městem a městskými částmi do projektu Skutečně zdravá škola.

1.14 Větší bezpečnost dětí na cestách do škol

 • Budeme podporovat zapojení všech škol zřizovaných městem a městskými částmi do projektu Bezpečné cesty do škol, abychom zajistili větší bezpečnost a pohodlí dětí i jejich rodičů.

Bytová a rodinná politika

Podpoříme rodinný život ve městě, bezbariérovost, navýšíme městský bytový fond tak, aby bylo pro každého občana zajištěno dostupné a kvalitní bydlení.

1. Dostupné bydlení

1.1 Výstavba obecních bytů a podpora dostupného bydlení

 • Aby město zajistilo alespoň nutné minimum dostupného bydlení a udrželo si vliv na ceny nájmů ve městě, je nezbytné rozšiřovat podíl obecních bytů.
 • Město musí začít samo více stavět byty i potřebnou infrastrukturu či ve spojení s dalšími investory postupovat formou sdružených investic, a rovněž podporovat družstevní výstavbu jako alternativu developerských projektů.

1.2 Řádná péče o obecní bytový fond

 • I přes předchozí snahy je stále velká část bytového fondu ve špatném stavu. Na základě důkladné pasportizace bytového fondu proto prosadíme jasný plán rekonstrukcí a modernizací jednotlivých bytových domů s využitím prostředků Fondu bytové výstavby i vhodných dotací.
 • Rekonstrukce budou prováděny v odpovídajících energetických a ekologických standardech.
 • Do rozhodování o rekonstrukcích zapojíme nájemníky.

1.3 Jasná pravidla přidělování bytů

 • Prosadíme jednotný systém registrace žadatelů o obecní byty. Registrace a její aktualizace bude možná elektronicky přes portál BrnoID.
 • Posílíme pozici bytového ombudsmana, aby se občané měli na koho obracet.

1.4 Efektivní správa bytů

 • Budeme i nadále trvat na tom, aby samosprávy městských částí měly stanovena férová transparentní pravidla pro přidělování obecních bytů. Součástí správy bytových domů budou i programy prevence ztráty bydlení.

1.5 Privatizace obecních bytů

 • Dokončíme privatizaci bytů v domech, které již byly schváleny k prodeji jejich nájemníkům.
 • Další privatizaci umožníme jen v případě, že rekonstrukce privatizovaného domu přesáhla únosnou finanční návratnost.
 • Zároveň s tím budeme požadovat, aby za každý prodaný byt město získalo do vlastnictví byt nový.

1.6 Kvalitu bydlení určuje i kvalita jeho okolí

 • Budeme prosazovat modernizaci a výstavbu nových hřišť a veřejně přístupných sportovišť na sídlištích, zklidňování dopravy v okolí obytných zón a vytváření parků a rekreační zeleně pro každodenní procházky či aktivní odpočinek.

2. Rodinná politika

2.1 Podpora zkrácených úvazků pro rodiče

 • Pro rodiče není vždy jednoduché nastoupit do zaměstnání na plný úvazek, proto budeme v městských firmách, úřadech a příspěvkových organizacích podporovat zřizování zkrácených úvazků a finančními pobídkami motivovat i soukromé firmy.

2.2 Vznik mezigeneračních center a projektů

 • Projekty mezigeneračního sbližování pomáhají odbourávat bariéry mezi mladými lidmi a seniory a pomáhají zapojovat seniory do aktivního života. Podporujeme proto projekty jako Senioři čtou dětem ve školách a vznik mezigeneračních center, například kombinované Family a Senior pointy.

2.3 Bezplatné obědy do škol a školek

 • Zaplacení školních obědů může být pro rodiny v hmotné nouzi těžko překonatelnou překážkou. Budeme proto podporovat zapojování mateřských a základních škol do projektů podporovaných MŠMT či MSPV, z kterých se rodinám s finančními problémy proplácejí školní obědy pro děti.

2.4 Metodická i finanční podpora pečujících

 • Péče je práce a pečující si zaslouží podporu – jak finanční, tak metodickou v oblasti poradenství.
 • Ti, kdo se vracejí do práce po rodičovské dovolené nebo zároveň pečují o děti i o své rodiče (takzvaná sendvičová generace), se často potýkají s problémy. Podpoříme proto rekvalifikační kurzy nebo kurzy pro podporu podnikání.

2.5 Město bez bariér

 • Město by mělo být přístupné pro všechny včetně zdravotně postižených či rodičů s kočárkem. Naším cílem je proto bezbariérové město a zobrazení všech bezbariérových míst v interaktivní mapě.

2.6 Referent pro rodinnou politiku do každé městské části

 • Zasadíme se o vznik pozice referenta pro rodinnou politiku v každé MČ

2.7 Web a mobilní aplikace pro rodiny

 • Vytvoříme aktualizovaný webový portál obsahující informace a mapové podklady k rodinné politice včetně mobilní aplikace


Sociální oblast a zdravotnictví

Naší vizí je Brno jako přívětivé a tolerantní město, které umožňuje aktivní život všem svým obyvatelům včetně seniorů a lidí se zdravotním i sociálním znevýhodněním. Zjednodušíme a zpřehledníme přístupnost sociálních služeb, protože každý může někdy potřebovat pomoc.

1. Sociální služba jako komplexní nabídka pomoci

Smyslem pomoci lidem ve složité sociální situaci je pochopení potřeb konkrétního člověka a nabídka širší pomoci. Naším cílem je stav, kdy se konkrétnímu člověku bude po úvodní schůzce s poradcem věnovat tým odborníků a připraví návrh řešení situace bez nutnosti obíhat úřady a vyplňovat složité formuláře. Budeme proto podporovat:

 • transformaci socio-info centra v koordinační centrum sociálních služeb
 • posílení návaznosti sociálních a zdravotních služeb a jejich propojování
 • činnost mezioborových týmů složených ze zástupců formálních i neformálních poskytovatelů služeb
 • zjednodušení systému a soustředění na klienta a jeho potřeby
 • rozšíření poradenství včetně právního servisu pro osoby v nouzi, které si nemohou dovolit placené služby advokátních kanceláří
 • rozšíření terénních, asistenčních a odlehčovacích služeb
 • důraz na prevenci namísto represe v oblasti dluhových pastí, drogové problematiky i potíží s bydlením, konkrétně například posilování finanční gramotnosti a dostupné právní poradenství
 • kvalitní nízkoprahová centra pro dospělé i mládež.

2. Aktivní a spokojení senioři

Služby a péče poskytované seniorům mají podle nás za cíl především udržet je co nejdéle aktivní ve společnosti. Za nejúčinnější považujeme citlivou a osobní péči, především v domácím prostředí. Budeme proto podporovat:

 • práci neformálních pečovatelů, především z okruhu rodiny nebo blízkých, například posilováním odlehčovacích služeb pro pečující rodiny, denních stacionářů, umožněním dočasného umístění v pobytovém zařízení
 • rozšíření služby Senior Taxi a její účinnější propagaci
 • aktivní zapojování seniorů do společenského života a podporu jejich volnočasových aktivit, například mezigenerační aktivity se zapojením seniorů a na podporu zdravého životního stylu jako kurzy zdravého vaření nebo pěstování bylinek
 • zlepšení bezpečí a péče o osaměle žijící seniory za pomoci moderních technologií a telemedicícny
 • podporu místně dostupných univerzit třetího věku a dalších vzdělávacích aktivit.

3. Pomoc rodinám ve všech podobách

Dobré rodinné zázemí považujeme za základní podmínku kvalitního života pro všechny. V souladu s potřebami reagujícími na probíhající společenské změny podpoříme:

 • manželské a rodinné poradenství v maximálně dostupné a citlivé podobě
 • přímou podporu rodin v nouzi a neziskových organizací, které se jim věnují, například organizací nabízejících služby rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

4. Bydlení je základ

Bydlení považujeme za základní předpoklad pro další život rodiny i jednotlivce. Proto podpoříme:

 • pokračování a rozšíření projektů na principu Bydlení především a Rychlé zabydlení
 • investice do bytového fondu v oblasti sociálního bydlení
 • zavedení efektivního systému prevence ztráty bydlení jako běžné součásti bytové politiky města
 • sociální a komunitní služby a organizace poskytující služby odborného sociálního poradenství a terénní služby, pomáhající řešit problémy se ztrátou bydlení.

5. Zdravotní péče blízko a kvalitně

Budeme prosazovat spolupráci města, kraje a státu na zajištění funkční sítě zdravotnických zařízení dostupné pro všechny, především:

 • zajištění služeb v rámci jednoho zdravotnického zařízení tak, aby občané byli co nejméně zatěžování přejížděním
 • investice do oprav a modernizace zdravotnických zařízení
 • dostatečný počet lůžek akutní péče v nemocnicích
 • efektivní spolupráci s krajem v oblasti Záchranné zdravotnické služby, aby nedocházelo k odmítání pacientů v zařízeních na území města a kraje.

6. Zdravotní omezení nemusí být handicap

Dlouhodobě podporujeme rozvoj služeb pro spoluobčany s tělesným či mentálním postižením, jako:

 • výstavbu bezbariérových bytů a chráněného bydlení
 • vznik pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním omezením
 • zajištění kvalitní asistenční služby
 • maximálně citlivou péči v domácím prostředí a s ohledem na potřeby klientů.

7. Brno tolerantní, otevřené a sociálně citlivé

Chceme Brno jako moderní město otevřené všem lidem a kulturám. Podporujeme férové vyrovnání se složitou minulostí. Chceme vytvářet otevřenou společnost, která bude svou tolerancí inspirací pro ostatní. Podpoříme proto:

 • projekty osvěty v oblasti tolerance, respektu a lidských práv z městského rozpočtu, například programy Hate free Úřadu vlády ČR
 • kvalitní, inkluzivní vzdělávání na základních školách bez segregovaných tříd
 • snahu o zlepšení situace ve vyloučených lokalitách podporou zaměstnanosti místních obyvatel, zajištění kvalitních služeb a především kvalitního vzdělání
 • kulturní akce národnostních a etnických menšin
 • občanskou společnost v podobě místních spolků a neformálních sdružení v úsilí za toleranci a v boji proti náboženské a rasové nenávisti, například Amnesty International.


Veřejné investování a rozvoj města, podpora podnikání

Chceme Brno jako město, v jehož prioritách dominuje kvalita veřejného prostoru, jako jsou nábřeží řek či parky. Podpoříme další otevřené architektonické soutěže, chceme spolupracovat s mladými architekty. Podpoříme sousedské aktivity a image Brna jako živého a kvetoucího města. Budeme se zasazovat za Brno podnikatelsky inovativní a otevřené cizincům zamýšlejícím podnikat.

1. Město, kde je radost žít

1.1 Identitu města tvoří jeho veřejný prostor

 • Naší prioritou bude kvalita veřejného prostoru.
 • Budeme pokračovat v mezinárodních otevřených architektonických a urbanistických soutěžích při realizaci velkých projektů.
 • Budeme podporovat spolupráci s mladými architekty.

1.2 Územní plán

 • Ve spolupráci s Kanceláří architekta města budeme usilovat o dotažení územního plánu s ohledem na kvalitní veřejný prostor. Změny musí být otevřeně projednány s občany, vedena diskuse, jejich připomínky vypořádány.
 • Budeme usilovat o vypořádání souborů změn.
 • Nový územní plán by měl zohlednit potřeby starousedlíků i nově příchozích, což zahrnuje rozumný růst a důraz na vybavenost – obchody, školky, veřejný prostor.

1.3 Krajina okolo města také ovlivňuje kvalitu života

 • Budeme usilovat o určení lokalit pro zástavbu rodinných domů na území Brna, aby si sen o domu se zahrádkou mohli lidé splnit i v rámci města a nerostly satelity.
 • Budeme požadovat regulaci výstavby nákupních center.
 • Rozvoj výroby podmíníme zohledněním dopadů na zdraví a kvalitu života obyvatel, například z hlediska hluku a prachu.

1.4 Využití míst, která leží ladem

 • Budeme usilovat o krátkodobé využití míst, která leží ladem, jako Žabovřeské louky či Jižní centrum, například jako parků či sportovních areálů, ideálně ve spolupráci s mladými architekty.

1.5 Tepající centrum města

 • Budeme usilovat o zachování vnitrobloků, jejich oživování a zpřístupňování veřejnosti pro sousedské aktivity.
 • Budeme podporovat image Brna jako kvetoucího města prostřednictvím výsadeb květinových záhonů a programů adopce zeleně.
 • Zasadíme se o umístění 100 nových laviček tam, kde Brňanům chybí.
 • Prověříme možnost omezení výjimek pro vjezd do centra.

2. Město, kde je radost podnikat

2.1 Město jako laboratoř pro vědu, výzkum a inovace

 • Podpoříme vznik městského pivotovacího labu, kde se mohou tvořit místní startupy a pivotovat své projekty na počátku ve spolupráci s městem

2.2 Domluvíme se v angličtině

 • Podpoříme zavedení dvojjazyčných formulářů a formulářů v angličtině.
 • Podpoříme zavedení vyhrazených hodin a místa na úřadě s možností vyřizovat agendu v angličtině.


Otevřená a efektivní správa města

Chceme moderní veřejnou správu, která poskytuje co nejvíce informací online. Toho dosáhneme prostřednictvím digitalizace a modernizace. Chceme, aby byla komunikace s úředníky umožněna přímo, elektronickou formou. Možnost jednoduše vyřídit své záležitosti na úřadě by měli dostat také cizinci. Každý občan by měl také mít možnost zapojit se do plánování projektů, které město chystá.

1. Moderní magistrát dostupný z domu

 • Budeme podporovat a rozšiřovat možnosti internetové komunikace občanů s magistrátním úřadem i celkovou elektronizaci veřejné správy. Po vzoru  Brna-středu zavedeme systém, který na webu ukazuje, zda je úředník právě dostupný na pracovišti, a možnost spojit se úředníkem přes chat v úředních hodinách.
 • Rozšíříme používání distančního elektronického způsobu vyřizování věcí (příkladem je elektronická šalinkarta).
 • Budeme rozšiřovat používání možnosti elektronického objednání na návštěvu úřadu (tam, kde není možné řešit distančně).
 • Budeme podporovat vznik jedné budovy – centra magistrátních služeb, kde budou všechny agendy pohromadě, na místě dobře dostupném MHD i vybaveném parkováním.
 • Pro cizince zavedeme foreign friendly days. Jazykové kompetence se rovněž budou zobrazovat v systému dostupnosti úředníků.

2. Město spolupracující se svými občany

 • Chceme v maximální možné míře zapojit občany do všech důležitých projektů města od přípravné fáze, kdy se zjišťují potřeby, přes konzultování podoby projektu až po výběr jeho varianty v anketě, internetovém hlasování nebo referendu.  
 • Podpoříme také místní spolky, sdružení i další iniciativy občanů, které pomáhají rozhýbat společenský i kulturní život v Brně i jednotlivých městských částech.
 • Vynasnažíme se udržet to, co již funguje. Podporujeme pokračování projektu participativního rozpočtu a v návaznosti na vyhodnocení jeho další rozšíření o programy pro městské části.
 • Podporujeme další vývoj a propagaci informačního webu KopemezaBrno.cz.

3. Město, kde znovu neobjevujeme už objevené

 • Zapojíme Brno do mezinárodních sítí měst a budeme do něj přinášet funkční a vyzkoušené postupy a technologie. Chceme se inspirovat v zahraničních metropolích, jako je Vídeň nebo Berlín, a zapojovat zdejší příklady dobré praxe do plánování v Brně.

4. Město, které se nebojí nechat se prověřit

 • Chceme, aby se město pravidelně podrobovalo nezávislým auditům v různých oblastech fungování veřejné správy.
 • Chceme, aby město vyhodnotilo úspěšnost protikorupční linky, nadále ji udržovalo a více propagovalo.


Kultura, turismus, image města a bezpečnost

Chceme udržet mladé umělce a umělkyně ve městě, podpořit začínající i etablované tvůrce a spolky, jimž zajistíme dostupné prostory k tvorbě. Zvýšíme kvalitu a transparentnost dotačního systému pro oblast kultury. Budeme podporovat image Brna jako otevřeného města.

1. Městská Strategie kultury

 • Budeme naplňovat schválenou Strategii kultury a kreativních odvětví města Brna, na které se podílelo více než 300 odborníků.
 • Budeme pokračovat v nastavené participaci se širokou kulturní obcí formou pravidelného setkávání na Brněnském kulturním parlamentu.

2. Výdaje na kulturu

 • Zachováme podíl výdajů města na kulturu (téměř 10 procent), ale chceme začít systematicky vyhodnocovat účelnost a dopad těchto vynaložených prostředků (tzv. evaluace).
 • Budeme iniciovat dohodu s Jihomoravským krajem na spolufinancování velkých příspěvkových organizací (NdB, MDB, Filharmonie Brno), budeme pokračovat v diskuzi s MK ČR o transformaci příspěvkových organizací a nové legislativě, která by ji usnadnila.

3. Transparentní a motivující dotace

 • Budeme zvyšovat kvalitu a transparentnost dotačního systému. Institut individuální dotace by měl být využíván pouze výjimečně, a i tyto žádosti by měly projít hodnocením odborníků.
 • Zavedeme stipendijní programy pro umělce, abychom zabránili odlivu talentů do Prahy a do zahraničí.

4. Prostory pro umělce

 • Zajistíme prostory pro tvorbu i prezentaci pro začínající i etablované umělce a spolky, například ateliéry, zkušebny, sklady, a to za nízké nájemné.
 • Spustíme platformu dočasného využití prostor a nemovitostí pro kulturní, sportovní, společenské a komunitní události nejrůznějšího charakteru jako pop-up shopy, výstavy, koncerty, workshopy.

5. Podporované formy kultury

 • Vytvoříme brněnskou geografickou mapu kultury a kulturní infrastruktury (například pomocí GISu), a budeme uvažovat nad jejím průmětem do tvorby nového územního plánu. Můžeme tak snadněji identifikovat současné i budoucí kulturní klastry a čtvrtě.
 • Jsme pro moderní formu vizuální zábavy (například lasershow) namísto hlasitých ohňostrojů.
 • Budeme pokračovat v projektech podporujících otevřenost jako Meeting Brno.

6. Bezpečnost a pořádek

 • Prosazujeme nulovou toleranci hazardu
 • Přehledná a dobře osvětlená ulice je základem bezpečného pohybu po nočním městě pro všechny. Na vybraných místech posílíme noční osvětlení.
 • Přijmeme opatření, která zvýší bezpečnost chodců i cyklistů, například zavedení zón 30 v obytných oblastech v režimu rezidentního parkování.
 • V městských domech ve vyloučených lokalitách zřídíme domovníky a domovnice.
 • Moderováním konfliktních a problémových situací spojených s nočním životem pověříme takzvaného nočního starostu.
 • Prosazujeme koncept městské policie jako služby komunitního charakteru.